skip to Main Content

Vad är hållbart värdeskapande?

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt mellan 17 av Sveriges största institutionella investerare.  Samarbetsprojektet startade för att vi, som investerare och ägare i svenska företag, såg ett behov av att ytterligare lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. Vi anser att detta är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och för långsiktig finansiell avkastning.

Hållbart värdeskapande startade 2009 och idag ingår följande aktörer i projektet: Alecta, AMF, Andra AP-fonden, DNB, Fjärde AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden, Handelsbanken Asset Management, Länsförsäkringar AB, Nordea, SEB, Skandia Liv, Storebrand-SPP, Swedbank Robur, Svenska Kyrkan, Tredje AP-fonden, Öhman och Nasdaq Stockholm.

Varför genomför ni detta projekt?

Vi anser att företag genom att aktivt hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet kan bidra till att minska risker och kostnader, samt till att tillvarata affärsmöjligheter.

Vi vill t ex försäkra oss om att företagen har relevanta och adekvata riktlinjer och processer för att styra och följa upp sitt hållbarhetsarbete samt att de kan rapportera målsättningar och konkreta resultat. Styrelsens stöd i detta arbete är oerhört viktigt.

Genom att tydligt kommunicera vad investerar- och ägarkollektivet menar vara väsentligt och att lyfta fram goda exempel samt inte minst genom att ge företagen individuell feedback på sina svar, hoppas vi att undersökningen kan fungera som ett vägledande instrument för företagen i deras arbete med hållbarhetsfrågor, speciellt för de företag som ännu inte kommit så långt.

Som investerare och ägare är vi ödmjuka inför att detta är komplexa frågor. Därför anser vi det viktigt med medvetenhet och öppenhet om möjligheterna och utmaningarna inom hållbart värdeskapande.

Vad innebär projektet rent praktiskt?

Utgångspunkten i projektet har varit de enkäter som skickats till styrelseordförande för de 100 bolag med störst börsvärde på NASDAQ Stockholm. VD informeras också om enkäten.

Hållbart värdeskapandes första enkät skickades ut 2009 och den andra 2011. Svaren från företagen sammanställdes och analyserades för att visa på övergripande trender.

Slutsatser sammanfattades i en rapport som publicerades. Företagen får också individuell feedback på sitt resultat. Informationen används sedan av projektets medlemmar som underlag till deras investeringsbeslut och/eller till sin ägarstyrning.

Kommer enskilda företags svar offentliggöras?

Varje företag kan fritt välja om deras svar ska vara offentligt tillgängliga på Hållbart värdeskapandes webbplats. Anledningen till att vi inte publicerar individuell data för företagen är att vi tror att svarsfrekvensen skulle bli betydligt lägre. Däremot uppmuntrar enkäten till ökad transparens, t ex genom årlig hållbarhetsrapportering.

Kommer något resultat av undersökningen publiceras offentligt, inklusive enskilda företag?

Slutsatser av undersökningen på aggregerad nivå sammanställdes i en rapport som publicerades i januari 2012. Rapporten lyfter fram goda exempel, men företagen  rangordnas inte utifrån vad de svarat.

Enkätundersökningen genomförs inte för att skapa några ”svarta listor” utan för att visa på övergripande trender och skicka ett tydligt budskap till företagen om vad en betydelsefull grupp av investerare önskar se.

Hur kommer medlemmarna i Hållbart värdeskapande att använda informationen?

Vi kommer att använda informationen till våra investeringsbeslut och/eller till vår ägarstyrning. Hur respektive medlem rent praktiskt väljer att använda informationen är upp till dem.

Vad handlar frågorna om?

Frågorna är indelade i fyra huvudområden:

  1. Styrelsens ansvar,
  2. implementering och efterlevnad,
  3. styrande riktlinjer och kommunikation och
  4. rapportering.

För respektive huvudområde undersökte vi fem hållbarhetsområden:

  1. mänskliga rättigheter,
  2. arbetstagarrättigheter,
  3. miljö, affärsetik/antikorruption
  4. arbetsmiljö samt
  5. säkerhet och hälsa.

Samtliga frågor i sin helhet återfinns här >>

Varför ställer ni frågor om styrelsens arbete och ansvar?

Det är styrelsen som representerar aktieägarna och som kan vidta åtgärder.

Vi vill peka på den kunskap som styrelsen och ledningen bör ha. Vi menar att beaktande av hållbarhetsfrågor är en förutsättning för att kunna ta rätt strategiska beslut till grund för företagens framtida positionering och långsiktiga värdetillväxt.

Som investerare och ägare är det därför viktigt att förstå och bedöma olika företags förutsättningar, inklusive styrelsers och ledningars arbete och ansvar inom dessa områden, för att göra de rätta långsiktiga investeringsbesluten och/eller för att utöva ägarstyrning.

Flera företag fyller redan i andra och omfattande enkäter, t ex CDP (Carbon Disclosure Project) samt SAM/DJSI (Dow Jones Sustainability Index). Det pågår också en utveckling av praxis, t ex GRI (Global Reporting Initiative). Varför behövs då denna undersökning och hur omfattande är den att fylla i?

CDP, SAM/DJSI samt GRI är mer omfattande och detaljerade och inkluderar mätning och rapportering av företagens prestationer, medan vår undersökning fokuserar på företagens styrning och styrsystem. Många enkäter är inte publika vilket gör att vi som investerare inte har tillgång till bolagens svar. Projektgruppens bedömning är att vår undersökning kompletterar andra som redan existerar samt att den, för de flesta företag, är mindre resurs- och tidskrävande att svara på.

.

Om ett företag har begränsad geografisk verksamhet och branschen det är verksamt i gör att samtliga styrande riktlinjer och förpliktelser i undersökningen inte är applicerbara. Hur ska de då svara på undersökningen?

I anslutning till varje fråga finns ett kommentarsfält där respondenten har möjlighet att ge denna typ av feedback. Frågorna är utformade på ett sätt som gör att de ska kunna ställas till samtliga företag oavsett bransch eller marknad. Därför är projektgruppen medveten om att frågornas relevans kan variera till viss grad.

Att företag har adekvata riktlinjer och processer för att styra och följa upp de områden som undersökningen omfattar (mänskliga rättigheter; arbetstagarrättigheter;affärsetik/ antikorruption; samt arbetsmiljö, säkerhet och hälsa) är relevant för de allra flesta företag – däremot kan fokus och relevant omfattning variera mellan företag, till exempel på grund av bransch, geografisk närvaro och riskbild.

Vad menar ni med hållbart värdeskapande?

Med hållbart värdeskapande menar vi ett värdeskapande som beaktar balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. Vi menar att de värden som skapas i bolagen inte bara ska vara momentana – utan hållbara över tid.

För att uppnå det behöver bolagen ha gjort en genomgång av, och löpande beakta, de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna i sin verksamhet för att identifiera relevanta risker och affärsmöjligheter. Alla bolag är unika – det finns ingen standardlösning – och alla behöver göra den här analysen.

Vilka institutioner är med?

Alecta, AMF, Andra AP-fonden, DNB, Fjärde AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden, Handelsbanken Asset Management, Länsförsäkringar AB, Nordea, SEB, Skandia Liv, Storebrand-SPP, Swedbank Robur, Svenska Kyrkan, Tredje AP-fonden, Öhman och Nasdaq Stockholm, som driver Stockholmsbörsen.

Hur kommer det sig att det är just dessa institutioner som är med? Varför gör ni det tillsammans?

Vi värnar alla om hållbart värdeskapande och genom att samarbeta i projektet ger det ett tydligt signalvärde från investerar- och ägarkollektivet till företagen. Det finns därtill samordningsvinster för både oss och företagen genom att de får en enkät att besvara.

Vilka bolag ingår i enkätundersökningen?

De 100 bolag med störst börsvärde på NASDAQ Stockholm fick enkäten 2009 och 2011.

Kan man medverka i enkätundersökningen även om man inte är bland de 100 bolagen med störst börsvärde på NASDAQ Stockholm?

Ja, på Hållbart värdeskapandes webbplats www.hallbartvardeskapande.se  finns en länk till att besvara enkäten även om man inte ingår bland de 100 bolagen med störst börsvärde på NASDAQ Stockholm. Hållbart värdeskapande kan dock inte i utgångsläget garantera individuell feedback till respondenter utöver de 100 bolagen med störst börsvärde på NASDAQ Stockholm.

Varför ingår inte fler företag än de 100 företagen med störst börsvärde på NASDAQ Stockholm?

De 100 största företagen har fortfarande en omfattande variation avseende storlek och utgör en utmärkt benchmark för mindre företag att lära från, vilket är en av ambitionerna med projektet.

Kan det tänkas att fler företag kommer ingå i undersökningen på sikt?

Det är möjligt. Medlemmarna i Hållbart värdeskapande utvärderar löpande samarbetsprojektet.

Jobbar inte de 100 största företagen redan med hållbarhetsfrågor?

Många av företagen jobbar föredömligt med dessa frågor, men det ser olika ut för olika bolag. Hållbart värdeskapande är ett bra sätt för oss investerare att få en samlad bild och det ger förhoppningsvis de företag som inte kommit så långt en sporre att arbeta mer med frågorna.

Kommer det komma en ny enkät?

Hållbart värdeskapande planerar att skicka ut en ny enkät under 2016. På sikt hoppas vi dock att undersökningen blir överflödig och att informationen finns att hämta från annan rapportering från företagen.

Är detta inte uppgifter ni som investerare och ägare redan borde ha koll på?

Det här är frågor vi investerare och ägare tittar olika mycket på. Hållbart värdeskapandes enkätundersökning ger oss en gemensam och samlad bild som dessutom ofta kompletterar annan informationsinhämtning. Vi anser också att det är viktigt att flera investerare och ägare agerar tillsammans och aviserar vad vi ser som väsentligt ihop.

Förebilden är motsvarande norska projekt som startade 2008. Varför ta efter ett norskt projekt?

Det finns en poäng med att göra saker enhetligt. Det skapar jämförbarhet. Tanken är att projektet kan spridas även till andra länder.

Back To Top