skip to Main Content

Under 2011 skickades, för andra gången i ordningen, en enkät till styrelseordförande för de 100 största börsbolagen på NASDAQ  Stockholm. Undersökningen är indelad i fyra huvudavsnitt: Styrelsens ansvar, implementering och efterlevnad, styrande riktlinjer och kommunikation och rapportering. För respektive huvudavsnitt undersökte vi fem hållbarhetsområden: mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö, affärsetik/antikorruption samt arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

Rapporter 2015
Back To Top