skip to Main Content

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Pressmeddelande
2017-02-15

Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan 2009, har väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens hållbarhetsarbete. Det konstaterar de 17 investerarna som gemensamt drivit projektet i samarbete med Nasdaq Stockholm. Målet är att lyfta betydelsen av strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor, vilket är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och för god finansiell avkastning.

Enkäter med frågor om bolagens hållbarhetsarbete har skickats ut till de 100 största bolagen på börsen i tre omgångar sedan starten (2009, 2011 och 2016*). Enkätfrågorna avser om riktlinjer finns på plats, hur implementeringen fungerar, om kommunikation och om styrelsens ansvar.

Resultatet för 2016 års enkät visar att:

 • Över 85 procent av bolagen har processer för att identifiera såväl strategiska affärsmöjligheter som risker relaterade till hållbarhet, en ökning med cirka 5 procentenheter jämfört med 2009.
 • Drygt 10 procent av bolagen uppger att de har kopplat hållbarhetsmål till lön eller bonus för koncernledning.
 • En majoritet av bolagen har satt mål för hållbarhet i sina affärsstrategier. 75 procent av bolagen har hållbarhetsmål vad gäller personal samt inköp och leverantö Motsvarande siffra för produktion samt produkter och tjänster är 65 procent. Knappt hälften har integrerat hållbarhetsmål i forskning och utveckling.
 • Kontroll av underleverantörer är ett område där det fortfarande finns utrymme för väsentliga förbättringar. En fjärdedel av bolagen gör inga kontroller av leverantörer i första ledet och 30-35 procent anger att de endast gör enklare internkontroller.

– Det är glädjande att se att allt fler bolag arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor och att hållbarhetsfrågor är uppe på flertalet styrelsers agendor. Årets enkät visar att det även gäller många av de medelstora bolagen. I den globaliserade ekonomin som bolagen verkar är det dock bekymmersamt att kontrollen av leverantörer fortfarande inte sker i tillräckligt stor omfattning, säger Nadine Viel Lamare, talesperson för investerarinitiativet Hållbart värdeskapande.

– Hållbarhetsfrågor står högt upp på Nasdaq Stockholms agenda och vi försöker ständigt stödja våra noterade bolags arbete i denna fråga. Utöver vårt engagemang i Hållbart värdeskapande är Nasdaq även medgrundare till FN-initiativet Sustainable Stock Exchanges (SSE), ett samarbete där börser arbetar för att utveckla arbetet inom hållbarhet. Inom ramen för detta kommer vi under 2017 att presentera rekommendationer för våra noterade bolags arbete inom hållbarhetsrapportering, säger Lauri Rosendahl, vd för Nasdaq Nordic.

För ytterligare information kontakta:
Nadine Viel Lamare, Första AP-fonden och talesperson för Hållbart värdeskapande,
Nadine.VielLamare@ap1.se
eller 0709 681 270

Lauri Rosendahl, VD Nasdaq Stockholm,
lauri.rosendahl@nasdaq.com
eller 08 405 78 07


Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt som initierades 2009 av Sveriges största institutionella investerare. Gruppen vill lyfta betydelsen av att svenska bolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, vilket är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och för långsiktig finansiell avkastning.

De investerare som står bakom initiativet är: Alecta, AMF, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden, Handelsbanken Asset Management, Länsförsäkringar, Nordea, SEB Investment Management, Skandia Liv, Storebrand-SPP, Swedbank Robur, Svenska kyrkan, Tredje AP-fonden, Öhman och Nasdaq Stockholm.

www.hallbartvardeskapande.se

* 2016 skickades enkäter ut till de 200 största börsbolagen. 

 Ladda ner hela pressmeddelandet som pdf

Investerarinitiativet Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt som initierades 2009 av Sveriges största institutionella investerare. Vi vill lyfta betydelsen av att svenska bolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, vilket är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och för långsiktig finansiell avkastning.  Vi behöver information om bolagens hållbarhetsarbete för våra investeringsanalyser och beslut samt som underlag för påverkansdialoger.

De investerare som står bakom initiativet är: Alecta, AMF, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden, Handelsbanken Asset Management, Länsförsäkringar, Nordea, SEB Investment Management, Skandia Liv, Storebrand-SPP, Swedbank Robur, Svenska kyrkan, Tredje AP-fonden, Öhman och Nasdaq Stockholm.

Vi har med ett par års mellanrum gemensamt vänt oss till styrelseordförande i de bolag med störst börsvärde på Stockholmsbörsen för att, genom en enkät, fråga hur de arbetar med ekonomisk, miljömässig, affärsetisk och social hållbarhet.

2009 respektive 2011 skickades en enkät ut till styrelseordförande i de 100 största bolagen på Stockholmsbörsen. 2013 skickades ett mindre frågebatteri ut till samma 100 bolag. 2016 skickades återigen den bredare enkäten ut, denna gång till de 200 största bolagen på Stockholmsbörsen. Av dessa besvarade 129 bolag enkäten. Av de svarande hade 89 besvarat enkäten som skickades ut 2011.
När Hållbart värdeskapande startade 2009 hade de flesta stora börsbolagen riktlinjer kring hållbarhet men jobbade inte strategiskt med frågorna och rapporterade inte om sitt hållbarhetsarbete. I takt med ökad transparens, lagkrav i form av hållbarhetsredovisning och Nasdaq Stockholms nya rekommendationer för hållbarhetsrapportering, som träder i kraft 2017, kan vi nu konstatera att bolagen till stora delar aktivt arbetar med hållbarhet. Vi kommer därför inte att skicka ut fler enkäter. Istället kommer Hållbart värdeskapande att leta andra former att påverka och hjälpa bolagen att driva sitt hållbarhetsarbete framåt.

Enkäten 2016

Enkäten bestod av fyra delar; Riktlinjer, Implementering, Kommunikation och Styrelsens ansvar. Samtliga delar inkluderade frågor rörande hur bolagen hanterar fem hållbarhetsområden; Affärsetik- och anti-korruption, Arbetstagarrättigheter, Arbetsmiljö, Hälsa och Säkerhet, Miljö och klimat samt Mänskliga rättigheter.

Slutsatser från 2016 års enkät

 • Över 85 procent av bolagen har processer för att identifiera såväl strategiska affärsmöjligheter som risker relaterade till hållbarhet.
 • Koncernledningen i drygt 10 procent av bolagen har ersättningssystem som i stor utsträckning är kopplade till hållbarhetsmål.
Klicka på bild för förstoring
 • Närmare 90 procent av bolagen tillämpar FN:s principer för hållbart företagande (Global Compact). 50 procent av bolagen har formellt ställt sig bakom principerna.
 • Över 90 procent av bolagen har övergripande riktlinjer för samtliga av de fem ovan nämnda hållbarhetsområden.
 • En majoritet av bolagen har satt mål för hållbarhetsaspekter i sina affärsstrategier. 75 procent av bolagen har hållbarhetsmål vad gäller personal samt inköp och leverantörer. Motsvarande siffra för produktion samt produkter och tjänster är 65 procent. Knappt hälften har integrerat hållbarhetsmål i forskning och utveckling.
Klicka på bild för förstoring

 

 • Över 70 procent av bolagen har styrsystem för att följa upp hållbarhetsaspekter i sin verksamhet.

 

Klicka på bild för förstoring
 • En fjärdedel av bolagen gör inga kontroller av leverantörer i första ledet och 30-35 procent anger att de endast gör enklare internkontroller.
 • I stort sett alla bolag rapporterar om hållbarhet såväl internt som externt, även om skillnader i omfattning är stor. Miljö samt hälsa och säkerhet är de områden som rapporteras i störst utsträckning.
 • Hållbarhetsfrågor är uppe på flertalet styrelsers agendor, särskilt affärsetik och korruption samt hälsa och säkerhet. Hur ofta hållbarhetsfrågor diskuteras varierar kraftigt mellan bolagen. Åtta bolag anger att efterlevnad av hållbarhetsriktlinjerna behandlas på alla styrelsemöten.
 • Affärsetik och anti-korruption, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, klimat, energieffektivisering samt jämställdhet och mångfald är de hållbarhetsområden som bolagen haft mest fokus på de senaste två åren. Samma hållbarhetsfrågor lyfts fram som de viktigaste fokusområdena i arbetet även de kommande två åren.
 • Årets enkät skickades, förutom till de 100 största bolagen, även till 100 små och medelstora bolag varav 40 av dessa bolag besvarade den. Enkäten visar att även små och medelstora bolag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, även om de som kollektiv inte kommit riktigt lika långt som storbolagen.

Jämförelse mellan enkäten 2016 och 2011

 • Årets enkät visar på att bolagen förbättrar sig vad gäller implementering av riktlinjer och kommunikation. Detta gäller alla hållbarhetsområden.
 • Mänskliga rättigheter är det hållbarhetsområde där störst förändring märks såväl vad gäller riktlinjer, implementering, kommunikation och styrelsens ansvar. Detta kan sannolikt förklaras av att FN 2011 antog vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (de s k Ruggie-principerna).
 • Inga andra övergripande slutsatser kan dras rörande styrelsens ansvar då dessa frågor har omformulerats i större omfattning i årets enkät och därmed inte är jämförbara med 2011 års enkät.
 • Branschgemensamma initiativ är viktiga för att få genomslag i svåra hållbarhetsfrågor. Ett bra exempel är den överenskommelse för att förebygga mutor och korruption (ÖMK) som fastighetsbranschen tillsammans med offentlig sektor och Institutet mot mutor tog fram 2015. Att detta arbete gjorts syns i fastighetssektorns enkätsvar 2016 med förbättringar inom såväl riktlinjer, implementering, kommunikation och styrelsens ansvar.

 Ladda ner hela pressmeddelandet som pdf

Back To Top