skip to Main Content

Hållbart värdeskapande har valt att genomföra enkätundersökningar för att försäkra oss om vilka styrande riktlinjer företagen har gällande en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet. Hållbart värdeskapande gör det för att vi både önskar information och för att kommunicera till företagen att vi anser att hållbarhet är en viktig förutsättning för god framtida finansiell avkastning. Undersökningarna har bland annat innehållit fyra huvudområden:

  • företagets styrande riktlinjer och förpliktelser;
  • implementering och efterlevnad
  • kommunikation och rapportering samt
  • styrelsens ansvar.

Företagen har fått svara på frågor rörande styrande riktlinjer i förhållande till mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och klimat, anti-korruption, ansvarsfull affärsetik samt arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

En enkätundersökning sändes ut 2009 samt 2011 till styrelseordförande i de 100 bolag med störst börsvärde på NASDAQ Stockholm. Hållbart värdeskapande planerar att skicka ut en ny enkät under 2016.

Back To Top