skip to Main Content

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt mellan 17 av Sveriges största institutionella investerare.  Samarbetet initierades 2009 för att vi som investerare och ägare i svenska företag såg ett behov av att ytterligare lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor.

Ett strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor anser vi vara en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i företag och därmed för långsiktig finansiell avkastning för oss som investerare och ägare. Hållbart värdeskapande betyder för oss ett värdeskapande som beaktar balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. Vi anser att företag genom att aktivt hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet kan bidra till att minska risker, kostnader samt tillvarata affärsmöjligheter.

Rundaborsdssamtal och enkätundersökningar

För att uppmuntra, stödja, och följa upp företagens arbete med hållbarhetsfrågor skickar Hållbart värdeskapande ut enkäter och organiserar seminarier och rundabordssamtal. Detta för att vi vill försäkra oss om att företag har relevanta och adekvata riktlinjer och processer för att styra och följa upp sitt hållbarhetsarbete samt att de kan rapportera målsättningar och konkreta resultat. Styrelsens stöd i detta arbete är oerhört viktigt.

Genom att tydligt kommunicera vad investerar- och ägarkollektivet menar vara väsentligt och att lyfta fram goda exempel samt inte minst genom att ge företagen individuell feedback på sina enkätsvar, hoppas vi att våra enkätundersökningar kan fungera som ett vägledande instrument för företagen i deras arbete med hållbarhetsfrågor, speciellt för de företag som ännu inte kommit så långt. Rundabordssamtalen ger möjlighet för företag och investerare att diskutera komplexa frågeställningar och utbyta erfarenheter med varandra.

Som investerare och ägare är vi ödmjuka inför att hållbarhet rymmer många komplexa frågorställningar. Därför anser vi det angeläget att lyfta medvetenheten och öppenheten om möjligheterna och utmaningarna inom hållbart värdeskapande.

Önskar du som institutionell investerare eller ägare att stödja Hållbart värdeskapande? Kontakta projektledaren per e-post:info@hallbartvardeskapande.se

Back To Top