skip to Main Content

Uppmaning från Sveriges största institutionella investerare

Tillsammans med Hallvarsson & Halvarsson bjuder Hållbart Värdeskapande den 15 december kl 10.00 – 11:30 in till ett webbinarium om mer transparent och användbar klimatrapportering utifrån TCFDs rekommendationer.
Ladda ner inbjudan som pdf här

03 december, 2020

Till Vd:ar och styrelseordförande i svenska noterade bolag

Hållbart Värdeskapande är ett samarbetsinitiativ mellan 16 av de största svenska institutionella ägarna på Nasdaq Stockholm. Sammantaget förvaltar Hållbart Värdeskapande ett kapital om cirka 9804 miljarder SEK.

Klimatförändringarna är en av våra största utmaningar. De påverkar i stort sett alla länder, branscher samt företag och i förlängningen även världsekonomin i stort. Konsekvenserna kan bli oöverstigliga. Med den utgångspunkten lanserade Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) redan 2017 rekommendationer för bolags och investerares klimatrapportering. Syftet var att möjliggöra för bolag att lämna klimatrelaterade upplysningar som underlättar för investerare att fatta beslut om de investeringar som krävs för omställningen till en mer hållbar och klimatresilient ekonomi.

Vi är ödmjuka inför att enskilda aktörer inte kan lösa alla de utmaningar som är kopplade till miljöförstöring och klimatförändring. I stället kommer det att krävas internationellt samarbete, gemensamt ansvar och globala ansträngningar. Vi som investerare, liksom bolag i privat sektor, har en viktig roll att spela i realiseringen av Parisavtalet, FN:s globala mål för hållbar utveckling och övergången till en hållbar ekonomi och utveckling.

En studie som nyligen genomförts av Hållbart Värdeskapande tillsammans med konsultföretaget Hallvarsson & Halvarsson visar att marknaden i slutet av 2020 fortfarande lider brist på relevanta klimatrelaterade upplysningar. Endast 17 av de 332 noterade bolagen rapporterade i redovisningarna för 2019 om sina finansiella klimatrisker i enlighet med TCFDs rekommendationer. Studien och exempel på hur några svenska börsbolag i praktiken använder sig av TCFDs rapporteringsramverk och investerares användning av rapporteringen presenteras under vårt webbinarium den 15e december kl.10:00. Anmäl dig till webbinariet här!

Hållbart värdeskapande verkar för att de svenska noterade bolagens klimatrapportering ska utvecklas. Informationen behövs för att vi tillsammans ska kunna driva omställningen till en mer hållbar ekonomi. Samtidigt har vi som institutionella ägare förståelse för att alla bolag har olika förutsättningar och utgångspunkter när det gäller utvecklingen av en mer systematisk klimatrapportering.

Utifrån principen ”följa eller förklara” uppmuntrar Hållbart Värdeskapande alla noterade bolag att antingen börja klimatrapportera eller att vidareutveckla sin klimatrapportering i linje med TCFDs rekommendationer.

En utvecklad TCFD-rapportering bidrar bland annat med:

• Ökad tydlighet i hur styrning, riskhantering, strategi och mätetal kring klimatpåverkan och klimatförändringar ser ut och kan hanteras.

• Ökad transparens möjliggör ökad förståelse bland intressenter och investerare för hur klimatpåverkan och klimatförändringar hanteras och hur exponerad verksamheten är för klimatrelaterade risker och möjligheter.

• Ett verktyg för strategisk utveckling av miljö- och klimatarbete.

• Positivt bidrag till en ökad transparens i klimatfrågan från det privata näringslivet.

Tillsammans med Hallvarsson & Halvarsson bjuder Hållbart Värdeskapande den 15 december kl 10.00 – 11:30 in till ett webbinarium om mer transparent och användbar klimatrapportering utifrån TCFDs rekommendationer, oavsett var ditt bolag är i sin hållbarhetsresa. Anmäl dig till webbinariet här!

Vid webbinariet kommer studien ”Svenska bolags klimatrapportering” att presenteras. Goda exempel både från bolag som nyligen börjat klimatrapportera och från de som kommit längre på resan kommer att presenteras. Ambitionen är att inspirera samt möjliggöra diskussion och kunskapsutbyte mellan bolag om hur klimatrisker kan adresseras, hanteras och rapporteras på ett användbart sätt.

Hållbart Värdeskapande förespråkar samarbete i kampen mot den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att en mer transparent rapportering om den strategiska hanteringen av klimatrelaterade risker och möjligheter bidrar till att motverka klimatförändringarna. En mer utvecklad klimatrapportering är en förutsättning för att vi som investerare bättra ska förstå klimatrisker och möjligheter i våra investeringar och kunna fatta informerade och effektiva investeringsbeslut. Det är så vi möjliggör en snabbare omställning till en mer hållbar ekonomi.

Som investerare är det vår erfarenhet att TCFDs rekommendationer hjälper bolag att analysera och rapportera kring sina finansiella klimatrelaterade risker. Till de av er som redan i dag klimatrapporterar eller har ambitioner att klimatrapportera – vi tackar och uppmuntra er i det fortsatta klimatarbetet!Med vänlig hälsning,
Hållbart Värdeskapande

Alecta
AMF
Andra AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Första AP-fonden
Folksam
Handelsbanken Fonder
Länsförsäkringar
Nordea
SEB Investment Management
Skandia
SPP
Svenska Kyrkan
Swedbank Robur
Tredje AP-fonden
Öhman

Vid frågor kontakta någon av oss i Hållbart Värdeskapande: https://hallbartvardeskapande.se/kontakt/

Målet med samarbetsinitiativet Hållbart Värdeskapande är att lyfta betydelsen av att svenska noterade bolag arbetar strukturerat och aktivt med sina väsentliga hållbarhetsfrågor och att uppmuntra till en transparent redovisning. Ett strukturerat hållbarhetsarbete bidrar till bättre riskhantering och en utvecklad förmåga att tillvarata affärsmöjligheter. Det gynnar både intjäningsförmågan och den finansiella avkastningen över tid. Samtidigt ökar möjligheterna att bidra positivt till en hållbar utveckling.

Om Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

TCFD är en internationell arbetsgrupp som på uppdrag av G20-länderna tagit fram rekommendationer i syfte att åtgärda bristen på information kring företags arbete och hantering av klimatförändringen och dess konsekvenser. TCFD har sedan dess utvecklat en rapporteringsstruktur som fokuserar på att förse långivare, försäkringsbolag och investerare med klimatrelaterad information som är användbar vid beslut.

TCFD:s breda antagande skulle göra det möjligt för klimatförändringen att ingå i ekonomiskt beslutsfattande, vilket möjliggör en effektivare kapitaltilldelning och hjälper till att förenkla övergången till en koldioxidsnål ekonomi. TCFD publicerade sin slutrapport i juni 2017 och strukturerar sina rekommendationer i fyra områden: styrning, strategi, riskhantering och mätvärden och mål. Tillsammans med underliggande upplysningar inom varje område tillhandahåller ramverket ett standardiserat och relevant sätt att hjälpa investerare och andra att förstå hur den rapporterande organisationen bedömer och hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter.

https://www.fsb-tcfd.org/

Back To Top